• ten mien .com 280.000
  • ten mien .net 400.000
  • ten mien .org 830.000
  • ten mien .vn 700.000

Bảo mật website bằng cách tối ưu file .htaccess

Sử dụng file .htaccess để tôi ưu và bảo mật website của bạn hơn: bảo vệ các file quan trọng, giới hạn upload, chuyển hướng 301, trang lỗi tùy chỉnh, tăt liệt kê nội dung thư mục, nén nội dung…

 

Sử dụng file .htaccess để tôi ưu và bảo mật website của bạn hơn: bảo vệ các file quan trọng, giới hạn upload, chuyển hướng 301, trang lỗi tùy chỉnh, tăt liệt kê nội dung thư mục, nén nội dung… Chưc năng:

1. Bảo vệ tệp tin

2. Tăt chữ ký sô của web server

3. Giới hạn upload

5. Giới hạn quyên truy cập

6. Trang lỗi tùy chỉnh

7. Tăt liệt kê nội dung thư mục

8. Chuyển hướng 301

9. Chông ăn căp băng thông như hình ảnh, video (bandwidth)

10. Bật nén PHP compression (bandwidth)

11. Thiêt lập canonical url cho website

bảo mật website bằng cách tối ưu file htaccess

Bảo mật thông tin website cùng với azhost.vn nhé

I. Bước 1, Tạo file .htaccess.

Mở Notepad hoặc phần mềm text editor. Lưu và Đặt tên file htaccess.txt.

II. Nhập nội dung vào file htaccess.txt.

# Bảo vệ file file htaccess

order allow,deny

deny from all

#Tăt chữ ký sô của web server

# disable the server signature

ServerSignature Off

# limit file uploads to 10mb

LimitRequestBody 10240000

# Bảo vệ file câu hình config.php

order allow,deny

deny from all

# Giơi hạn truy cập, chặn IP

order allow,deny

#deny from 000.000.000.000

allow from all

# Tạo Trang lỗi tùy chỉnh

# custom error docs

ErrorDocument 404 /notfound.php

ErrorDocument 403 /forbidden.php

ErrorDocument 500 /error.php

# Tăt liệt kê nội dung thư mục

Options All -Indexes

# Chuyển hướng 301

Redirect 301 /old.php http://www.yourdomain.com/new.php

# Khóa tên miên tham chiêu

RewriteEngine on

RewriteCond %{HTTP_REFERER} digg.com [NC]

RewriteRule .* – [F]

Chống ăn cắp băng thông

#disable hotlinking of images with forbidden or custom image option

RewriteEngine on

RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^$

RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://(www.)?yourdomain.com/.*$ [NC]

#RewriteRule .(gif|jpg)$ – [F]

#RewriteRule .(gif|jpg)$ http://www.yourdomain.com/stealingisbad.gif [R,L]

Nén file

# php compression – use with caution

php_value zlib.output_compression 16386

Tránh trùng lặp nội dung

# set the canonical url

RewriteEngine On

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^yourdomain.com$ [NC]

RewriteRule ^(.*)$ http://www.yourdomain.com/$1 [R=301,L]

# Chống spam comments

RewriteEngine On

RewriteCond %{REQUEST_METHOD} POST

RewriteCond %{REQUEST_URI} .comments-post.php*

RewriteCond %{HTTP_REFERER} !.*yourdomain.com.* [OR]

RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^$

RewriteRule (.*) ^http://%{REMOTE_ADDR}/$ [R=301,L]

3. Upload htaccess.txt lên server.

Sử dụng ftp client (sử dụng ASCII mode) và đổi tên file là .htaccess.

CHMOD file .htaccess sang 644.

Xem thêm: Hướng dẫn trỏ domain về blogspot đơn giản nhất

1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao6 sao7 sao8 sao9 sao10 sao (1 bình chọn, trung bình: 10 trên 10)

Bình luận về bài viết này